HIỆU TRƯỞNG

80905414.000001

Họ và tên: LÊ THANH QUANG

Năm sinh: 1960

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Trình độ LLTC: Trung cấp

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

80905413.000008

Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG TÂM

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Cử nhân giáo dục tiểu học

Trình độ LLTC: Trung cấp (đang theo học)