CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

86858413.80007

Họ và tên: ĐÀO NHẬT TRƯỜNG

Năm sinh: 1989

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh

BAN NỮ CÔNG

80905414.000010

Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC MINH

Năm sinh: 1971

Chức vụ: Giáo viên dạy lớp

BAN THANH TRA NHÂN DÂN

80905413.000005

Họ và tên: ĐÀO THANH SƠN

Năm sinh: 1960

Chức vụ: Giáo viên dạy lớp