CHI ĐOÀN

86858413.100001

Họ và tên: ĐẶNG TRÍ THỨC

Chức vụ: Bí thư Chi đoàn

Năm sinh: 1989

LIÊN ĐỘI

80905414.000011

Họ và tên: Ô VĂN MUỘI

Chức vụ: Tổng phụ trách

Năm sinh: 1977