HOẠT ĐỘNG KỸ NĂNG SỐNG

Cần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh để điều chỉnh các hành vi đạo đức được đúng đắn; biết thích nghi với cuộc sống hiện đại; biết cách tự học, biết cách chăm sóc và bảo vệ bản thân; biết nhận xét đúng sai; biết bảo vệ lẽ phải.

Cần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh để điều chỉnh các hành vi đạo đức được đúng đắn; biết thích nghi với cuộc sống hiện đại; biết cách tự học, biết cách chăm sóc và bảo vệ bản thân; biết nhận xét đúng sai; biết bảo vệ lẽ phải.

Các kỹ năng đó là :

Giải quyết vấn đề (problem solving)

Suy nghĩ/tư duy có hệ thống (critical thinking)

Giao tiếp hiệu quả (effective communication skills)

Ra quyết định (decision – making)

Tự nhận thức (selfawareness building skills)

Xác định giá trị (values analysis)

Thể hiện sự cảm thông (empathy)

Ứng phó với căng thẳng và cảm xúc (coping with stress and emotions)

Giáo dục ở nước ta những năm qua, kỹ năng sống thường được phân loại theo 3 nhóm :

  • Nhóm kỹ năng nhận biết và sống với chính mình (tự nhận thức, xác định giá trị, đương đầu với xúc cảm, ứng phó với căng thẳng…)
  • Nhóm kỹ năng nhận biết và sống với người khác (giao tiếp hiệu quả, giải quyết mâu thuẫn, thương lượng, từ chối, cảm thông, hợp tác)
  • Nhóm kỹ năng ra quyết định một cách hiệu quả (thu thập và xử lý thông tin, tư duy phê phán, giải quyết vấn đề, ra quyết định…)

Có rất nhiều cách phân loại kỹ năng sống và việc phân loại chỉ có tính chất tương đối. Thực tế cho thấy, các kỹ năng sống không tách rời nhau mà liên quan chặt chẽ với nhau. Căn cứ trên thực tiễn giáo dục trường và cơ sở phân loại của tài liệu do Sở GDĐT cung cấp cùng một số chương trình giáo dục kỹ năng sống của các trung tâm, chúng ta tạm đưa ra hệ thống những kỹ năng cần thiết cho học sinh.

Nguồn: ister.edu.vn