TỔ KHỐI 1,2,3

80905414.000009

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC DIỆU (Tổ trưởng)

Năm sinh: 1979

Trình độ chuyên môn: Cử nhân giáo dục Tiểu học

86858413.110003

Họ và tên: NGUYỄN THỊ CÀNH (Tổ phó)

Năm sinh: 1986

Trình độ chuyên môn: Cử nhân giáo dục Tiểu học

TỔ KHỐI 4,5

86858414.110005

Họ và tên: PHẠM THÀNH TÍNH (Tổ trưởng)

Năm sinh: 1991

Trình độ chuyên môn: Cử nhân giáo dục Tiểu học

80905414.000010

Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC MINH (Tổ phó)

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân giáo dục Tiểu học

TỔ KHỐI MÔN CHUYÊN

80905413.000007

Họ và tên: NGUYỄN TẤN HUY (Tổ trưởng)

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Cử nhân giáo dục Tiểu học

TỔ VĂN PHÒNG

86858414.090001

Họ và tên: VÕ THỊ NGỌC NHUNG

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán